Algemeen

Door deze website te bezoeken en de verstrekte informatie te gebruiken, stemt u in met deze Disclaimer en de eventuele gebruiksvoorwaarden, en hebt u kennisgenomen van en stemt u in met het Privacy Statement en de Cookie Policy. Lees deze aandachtig.

Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever van deze website is:
A.P.P. bvba
Leuvensesteenweg 417
3070 Kortenberg
info@ap-p.be

Aansprakelijkheid

Betrouwbaarheid van de informatie
Deze website bevat panden die te huur of te koop worden aangeboden. De grootste zorg is besteed aan de beschrijving van het goed en aan het weergeven van de vraagprijs. Desondanks kunnen zowel de technische beschrijving alsook de vraagprijs of de maandelijkse huurprijs feitelijke fouten of onnauwkeurigheden bevatten. De geafficheerde vraagprijs of maandelijkse huurprijs, alsook de technische beschrijving van het pand zijn daarom louter indicatief en zijn niet contractueel of contractueel bindend. Het te huur of te koop aanbieden van een pand kan daarom niet als een bod of als een bindend bod van ons, noch van de verhuurder of verkoper worden beschouwd. Enkel een schriftelijk akkoord van de verkoper of de verhuurder met een door u uitgebracht bod is bindend.

We raden u ten stelligste aan een pand grondig te bezoeken alvorens een bindend bod te doen. Contacteer ons per e-mail of telefonisch om een bezoek te organiseren. Om u daarna toe te laten een bindend bod te doen, beschikken wij over standaardformulieren die wij u op uw vraag ter beschikking stellen.
Tenslotte is het mogelijk dat op het ogenblik van de consultatie het pand niet meer beschikbaar is. Ook hiervoor verwerpen we elke aansprakelijkheid.
Deze website kan eveneens informatie en tips bevatten aangaande de verwerving of de huur van een pand. Deze informatie vertolkt de mening van haar auteur. Aan deze informatie is de grootste zorg besteed; desondanks zijn feitelijke fouten of onnauwkeurigheden niet uit te sluiten. U kan dan ook geen enkel recht putten tegenover ons, noch tegenover pandeigenaars als gevolg van deze informatie. Bovendien verwerpen wij elke aansprakelijkheid voor elke beslissing die u (gedeeltelijk) mocht baseren op dergelijke informatie.
Links naar andere sites
In bepaalde rubrieken bevat deze website hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden of sociale mediaplatformen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Beschikbaarheid van de site
Hoewel wij ons inzetten om deze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de website of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon:

  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden


Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.


Intellectuele eigendom

Op de inhoud van deze website zijn de intellectuele eigendomsrechten, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, van toepassing. Meer bepaald is de inhoud van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever tekst, afbeeldingen, fotomateriaal, videomateriaal e.d. te kopiëren of anderszins te gebruiken, op de wettelijke restricties na (zoals bvb. het afdrukken of bewaren van pandgegevens in het kader van het zoeken van een geschikt pand), welke beperkend zullen worden geïnterpreteerd.

Informatieverplichting (Europese AVG-Richtlijn 2016/679 in voege vanaf 25 mei 2018)

Ons algemeen beleid op vlak van gegevensbescherming vindt u terug onder de link Privacy. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, te verbeteren en in bepaalde omstandigheden te laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarom wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsauthoriteit (www. Privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)


Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.