Nieuw Koninklijk Besluit voor vastgoedbemiddelingsopdrachten

Vanaf 1 februari 2024 trad er een nieuw Koninklijk Besluit in werking voor vastgoedbemiddelingsovereenkomsten met consumenten. De bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden vanaf die datum. Voor eerder afgesloten contracten gelden de regels van het KB van 12 januari 2007. Als vastgoedmakelaar die staat voor open communicatie, brengen wij de voornaamste wijzigingen die op onze samenwerkingen van toepassing zijn in kaart. Deze blog is louter informatief en geenszins juridisch advies. Voor volledige informatie verwijzen wij u graag door naar onze beroepsfederatie BIV en de bevoegde overheid.

Duurzame drager

De bemiddelingsovereenkomst moet op een duurzame drager opgemaakt zijn. De vermelding van de datum en het precieze adres waar de overeenkomst wordt afgesloten, moet nog steeds opgenomen zijn maar niet langer handgeschreven zijn door de consument. Dit laat toe om voortaan digitale overeenkomsten op te maken en te ondertekenen. Een papieren versie is dan niet meer nodig. Indien contractueel bepaald kan een geldig bod ook aanleiding geven tot een commissieloon-aanspraak. Ook hier volstaat het bestaan van een duurzame drager. De maandelijkse informatieplicht ten aanzien van de opdracht zal eveneens op een dergelijke drager moeten gebeuren. Dit rapport over de gemaakte inspanningen moet minstens het aantal geïnteresseerden, het aantal bezoeken en de belangrijkste reacties/opmerkingen weergeven.

Herroeping en opzegging

Het herroepingsbeding voor de consument wordt voor alle gesloten overeenkomsten 14 kalenderdagen. Voor overeenkomsten van onbepaalde duur, bedraagtde opzegtermijn voor het beëindigen van het contract maximaal 2 maanden. Voor overeenkomsten van bepaalde duur die vernieuwd of stilzwijgend verlengd worden, bedraagt de opzegtermijn maximaal 1 maand voor overeenkomsten met een looptijd van 3 maanden of minder, en maximaal 2 maanden voor overeenkomsten met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden. Het opzegbeding dat de consument toelaat om de overeenkomst voor de toekomst op te zeggen zonder dat hij daarvoor een reden moet geven, en op voorwaarde dat het goed niet verkocht of verhuurd wordt binnen de 6 volgende maanden, stelt dat de vergoeding maximum 50% bedraagt voor overeenkomsten opgezegd tijdens de eerste 3 maanden en 25% voor overeenkomsten opgezegd na de eerste 3 maanden. Indien binnen de 6 maanden wèl verkocht wordt, kan alsnog een hogere vergoeding verschuldigd zijn.

Attesten

Een lijst van de vereiste attesten wordt steeds als bijlage toegevoegd aan de overeenkomst. Er is expliciet bepaald dat vastgoedmakelaars kosten in rekening mogen brengen voor de inspanningen die zij leveren om documenten te verkrijgen (bijv. EPC-attest, bodemattest), naast de kost van de documenten zelf. In de overeenkomst moet duidelijk vermeld staan of de dienst van het opvragen van die attesten inbegrepen is of apart wordt aangerekend. De consument moet vrije keuze hebben om de verplichte attesten zelf op te vragen. Als hij ervoor kiest om de vastgoedmakelaar de aanvragen te laten doen in zijn naam en voor zijn rekening, dan moet hij hiermee uitdrukkelijk instemmen per vereist attest. Als de prijs van het attest bekend is, moet de totale prijs meegedeeld worden. Is de prijs niet op voorhand gekend, maar bepaalbaar, dan moet de berekeningswijze gecommuniceerd worden. Is de prijs niet kenbaar, dan moet er vermeld worden dat extra kosten verschuldigd zijn met een indicatie van de omvang van de kosten. Bijkomend aan de attesten zullen ook de publiciteitskanalen die zullen worden aangewend worden om de verkoop/verhuur van het betrokken goed aan te geven, in detail in de overeenkomst moeten vermeld worden.

We hopen op deze manier wat extra duidelijkheid te scheppen rond de nieuwe bepalingen.

Als u nog vragen heeft hierover, kan u uiteraard bij ons team terecht op info@ap-p.be of 078 48 47 00.

Nieuw Koninklijk Besluit voor vastgoedbemiddelingsopdrachten